حلقه های مفقوده یک مدیریت شکست خورده به زبان ساده : 
1_حلقه نظارت
نظارت به جیب خود یابه کاردستگاه مربوطه؟!!!!؟کدامین ؟؟؟
سرزمین ایران از دیرباز مردان وزنان مدیرو مدبری داشته است که زبانزد عام وخاص بوده, اگر کتاب های تاریخی را به عنوان یک منبع وگنجینه مهم ورق بزنیم به افرادی برمی خوریم  که توانسته اند با مدیریت صحیح, سرنوشت یک قوم را به یک سرنوشت خوب تبدیل کنند وبالعکس با مدیریت نادرست,  سرنوشت بد را به ارمغان آورند
از عصر قجر تاکنون وماقبل.

دراین میان:
شاید حفظ ظاهر افراد اندر حکایت مدیریتی باشد اما این بدان معنای واقعی نیست !

" دانه فلفل سیاه وخال مه رویان سیاه 
هردو جانسوزند اما این کجا آن کجا"

اگر قالب پنیر وامثالهم رابرسرسفره رنگین صبحگاهی خود, به خوبی ملاحظه کنیم چه حکایت وداستانی را تبیین می کند! ؟
 ظاهری شیک و مرتب وشکل هندسی زیبا, اما محتوا وکیفیت کم ,این هم یک نوع مدیریت ونظارت است!!!!!!
مسولانی که هرهفته می بایستی به نانوایی های متفاوت شهر ازهر گوشه وکنار سربزنند ونان خانه خود را از آنجا خرید کنند 
آیا این اتفاق می افتد!!!!! این هم یک نوع نظارت است!!!!!
آسفالت خیابانی توسط یک دستگاهی, کنده کاری می شود اما ترمیم آن رها می شود وبه امید دستگاهی دیگر, مثل اینکه صورت فردی مورد عمل جراحی قرار می گیرد اما جراح بگوید ترمیم آن به عهده من نیست!!!!!
وهزاران رقم دیگر........
درجبهه های جنگ, مردان وزنانی بودندکه دوشا دوش سربازان و سرهنگان, مدیریت واقعی خود را در ظاهر وباطن به همگان نشان دادند
امیرکبیر ها آمدند ورفتند اما نه امیری ماند نه کبیری!!!!!!!؟؟؟؟
2_حلقه صداقت :
صداقت با مردم, به عنوان یک پاروی محکم می تواند قایق توسعه را به ساحل امن برساند

"واعظان کاین جلوه در............................ !!!!.
چون بخلوت میروند آن کار دیگر میکنند"!!!!

چرابعضی از مسولان , در زندگی شخصی خود واژه توسعه را به یک گلواژه تبدیل می نماینداما این گل معطر ونازنین بر روی میز کار دستگاه مربوطه پژمرده شده وهر روز رنگ به رنگ شده وبه زردی می گراید!!!
3-حلقه تعامل:
ابر و ماه و خورشید وفلک در کارند 
تا تونانی به کف آری به غفلت نخوری
این تخت روانی که مدیران به آن تکیه می زنند قطعا دست به دست می شود وبه دست دیگری خواهد رسید. 
سوال ؟
چرا این میز کار واین کلید مدیریت, به دست شما رسیده است؟
بالاخره باید در کنارمیز تعامل بنشینیم ومشکلات مردم را حل وفصل کنیم
ان شاالله که بتوانیم این حلقه های نظارت وصداقت وتعامل را به زنجیره محبت متصل نماییم وگره مشکلات مردم را یکی پس از دیگری از هم واکنیم