شهرستان اقلید در یک نگاه

شهرستان اقلید با 7146 کیلومترمربع وسیع ترین شهرستان در شمال فارس بوده و بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای سه بخش مرکزی، سده و حسن آباد وچهار نقطه شهری (اقلید، سده، حسن آباد، دژکرد) و8 دهستان (سده، دژکرد، آسپاس، حسن آباد، احمد آباد، بکان، خنجشت و شهرمیان) می باشد. همچنین این شهرستان دارای 398 پارچه آبادی است که 100 پارچه آبادی مسکونی و مابقی خالی از سکنه می باشد